Οι αρουραίοι των αγρών (μίκρωτοι voles) προκαλούν εκτεταμένη