Ελληνικa
St. Gallen, Ελβετία, 25/05/2021. Φυτά που πεθαίνουν, μαραμένοι θάμνοι και νεκρά δενδρύλλια είναι συχνά ενδεικτικά μιας προσβολής από αρουραίους των αγρών. Η ίδια οικογένεια επίσης περιλαμβάνει και άλλα είδη αρουραίων των αγρών. Αυτά τα είδη είναι συχνά δύσκολο να διακριθ...

24 May 2021

English
St. Gallen, 25/05/2021. Dying plants, withered shrubs, and dead tree saplings are often indicative of a vole infestation. The same family also includes the common vole, the field vole and the bank vole. These species are often difficult to distinguish between especially ...

24 May 2021

Deutsch
St. Gallen, 25.05.2021. Abgestorbene Pflanzen, verdorrte Sträucher, tote Baumsetzlinge, weisen oft auf eine Plage durch Wühlmäuse hin. Zur selben Familie gehören auch die Feldmaus, die Erdmaus und die Rötelmaus. Für einen Laien sind die letzteren oft schwer zu unterschei...

24 May 2021

Nederlands
St. Gallen, 25 mei 2021. Dode planten, verdorde struiken, dode jonge boompjes duiden vaak op een plaag van woelmuizen. De veldmuis, de aardmuis en de woelmuis behoren ook tot dezelfde familie. Deze laatste zijn voor een leek vaak moeilijk te onderscheiden. Als de muizen ...

24 May 2021

Dansk
St. Gallen, 25/05/2021. Døende planter, visne buske og døde træplanter er ofte tegn på et gnaverangreb. Gnaver familien inkluderer både studsmus, eng mus og markmus. Disse arter er ofte vanskelige at skelne mellem, især for utrænede. Hvis gnaverne har reden i haver eller...

24 May 2021

Francais
Saint-Gall, 25.05.2021 Les plantes mortes, les arbustes dépérissant, les jeunes plants d'arbres irrécupérables, indiquent souvent une invasion de campagnols. Appartenant à la même famille que le campagnol des champs, le campagnol agreste et le campagnol roussâtre. Pour u...

24 May 2021

Italiano
San Gallo, 25.05.2021. Piante morte, arbusti appassiti, piantine d'albero morte, una vera e propria piaga causata dalle arvicole. Alla stessa famiglia appartengono anche il topo di campagna, il topo di terra e l'arvicola dal dorso rosso o dei boschi. Per un profano, ques...

24 May 2021

Slovenija
St. Gallen, dne, 25. maja 2021. Umirajoče rastline, posušeno grmičevje ter sadike dreves, pogosto kažejo na okužbo z voluharji. V isto družino voluharjev spadajo navadna voluharica, poljska voluharica in gozdna voluharica. Če se na te vrste ne spoznate, je med njimi zelo...

24 May 2021

Svenska
St. Gallen, 25/05/2021. Döende växter, vissnade buskar och döda trädplantor är ofta tecken på ett sorkangrepp. Sorkfamiljen består bland annat av fältsorken, åkersorken och skogssorken. Dessa arter är ofta svåra att särskilja, särskilt för ett otränat öga. Om sorkarna by...

24 May 2021

Suomi
Lakastuneet kasvit, kuihtuneet varret, kuolleet puut kertovat usein myyrien tekemästä tuhosta. Samaan sarjaan kuuluvat myös peltohiiret, peltomyyrät sekä metsämyyrät. Maallikon on usein vaikea erottaa näitä jyrsijöitä toisistaan. Jos hiiret pesiytyvät puutarhaan tai pelt...

24 May 2021

1
2